RODO - ApiGod

Idź do spisu treści

Menu główne:

RODOOd dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

My, prowadząc Pasiekę Hodowlaną, przywiązujemy dużą wagę do spełnienia wymagań wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy więc dla Państwa niezbędne informacje dotyczące stosowania przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pasieka Hodowlana ApiGod Iwony i Jacka Krysztof z siedzibą w Rumi, posiadająca weterynaryjny nr identyfikacyjny 221571166. (dalej: „APIGOD”).

APIGOD przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy, np. sprzedać wysyłkowo matek pszczelich czy wystawić rachunku.

APIGOD może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a). zawarcia i wykonania umowy o sprzedaż matek pszczelich, w tym zapewnienia prawidłowej jakości usług (np. rzetelności i poprawności związanych z wysyłką matek) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

b). wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np.: wynikających z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości - przez czas, w którym przepisy szczególne nakazują przechowywać takie dane (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

c). ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. zwrot matek pszczelich – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

d). marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

e). tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

f). weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

g). wsparcia obsługi, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której korzystają klienci, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO).

h). jeśli klient wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu administrator będzie przetwarzać te dane.

Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być firmy kurierskie.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane APIGOD przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;

 prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do APIGOD;

 prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. APIGOD nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych;

 prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje APIGOD o zmianie swoich danych osobowych;

 prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec oraz przetwarzania danych celach marketingowych;

 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

APIGOD bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich APIGOD przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla nas. APIGOD wdrożył więc i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – APIGOD stanowią prawnie chronioną tajemnicę.

Z dniem wejścia w życie RODO, APIGOD wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres APIGOD z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: iod.apigod@wp.pl .

Informujemy, że APIGOD nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów. 
Jacekkrysztof@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego